Статут Товариства (розміщено на власному сайті 10.05.2018 р.)
Внутрішні положення, що регулюють діяльність Товариства та його органів
Принципи (кодекс) корпоративного управління (розміщено на сайті 06.05.2016 р.)
Проспект емісії акцій товариства
Дружественный сайт : бесплатный хостинг
Повідомлення  про проведення загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства"
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів
Протоколи загальних зборів
Висновки  ревізійної  комісії  (ревізора)
Висновки  аудитора Товариства
Фінансова звітність Товариства
Документи  звітності, що подаються відповідним державним органам
Особлива інформація про Товариство
Положення про філії та представництва Товариства
Перелік афілійованих осіб Товариства
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій Товариства
Розміщення загальнодоступної інформації щодо діяльності товариства
Засновницький (установчий договір)
Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства
Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)
Інформація про обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій)
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (підсумки голосування на загальних зборах акціонерів)

Календарний план розміщення інформації
Інша інформація